หนุนปรับปรุงพื้นที่ให้แก่ผู้พิการ

การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการตามสิทธิที่ผู้พิการพึงได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมด้วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2560 พบว่ามีผู้พิการทั่วประเทศรวม 1,808,524 คน แบ่งเป็นภาคกลางประมาณ 360,000 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 730,000 คน ภาคใต้ 200,000 คน ภาคเหนือ 400,000 คน และกรุงเทพมหานคร 76,250 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ผู้พิการทางการเห็น ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ผู้พิการทางสติปัญญา ออทิสติกและผู้พิการทางการเรียนรู้ ในจำนวนนี้มีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.69 ของผู้พิการทั้งหมด

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ เช่น ทางเท้าและลิฟต์โดยสารรถไฟฟ้า รวมถึงการให้บริการเมื่อไปติดต่อราชการภายในสำนักงานเขต ซึ่งคนพิการสามารถใช้งานได้ ซึ่ง กทม.ติดตั้งลิฟต์เสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งและมีที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 53 เครื่อง แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งเพิ่มซึ่งยังเหลือดำเนินการอีก 19 เครื่อง จึงดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณเพื่อมาติดตั้งลิฟต์คนพิการต่อไป หลังจากได้งบประมาณแล้วจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 9-10 เดือน ให้มีทุกสถานีรถไฟฟ้าผ่าน นอกเหนือจากการปรับปรุงทางด้านกายภาพ ในการให้บริการกรุงเทพมหานครก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้พิการที่ไปใช้บริการที่สำนักงานเขต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth