เร่งแก้ปัญหาด้านสุขาภิบาลที่พักนักเรียนบ้านไกล ตชด.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย ร่วมลงนามพันธะสัญญากับกองบัญชาการตระเวนชายแดน เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัยและพัฒนาสุขาภิบาลหอพักนักเรียนบ้านไกลของโรงเรียนใน ถิ่นทุรกันดาร นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัยและพัฒนาสุขาภิบาลหอพักนักเรียนบ้านไกลของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากการสำรวจที่พักนักเรียนบ้านไกลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 68 แห่ง เดือนธันวาคม ปี 2560 พบว่า ที่พักเป็นบ้านไม้ ร้อยละ 26 มีทั้งแบบแบ่งแยกชาย-หญิง และไม่แยก มีที่พักทั้งแบบนอนรวมและแยกห้องไม่มีเตียง ใช้ที่นอนแบบอื่นแทน ห้องอาบน้ำรวม มีส้วมทั้งในและนอกอาคาร ขณะที่ร้อยละ 68 ใช้ห้องประกอบอาหารนอกอาคารร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมถึงบริเวณที่ ทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลนอกอาคารด้วย แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่ไม่มีการติดตั้งระบบป้องกันอันตราย จากไฟฟ้า (Breaker Safe T-Cut) และไม่มีการติดตั้งถังดับเพลิง ถึงร้อยละ 90 มีผู้ดูแลบ้านพักคนเดียว และพักอาศัยคนละที่กับหอพักนักเรียน กรมอนามัยจึงได้จัดประชุมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัยและพัฒนาสุขาภิบาลหอพักนักเรียนบ้านไกลของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2561 ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้ดูแลหอพักนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาสุขาภิบาลหอพักนักเรียน สามารถจัดระเบียบหอพักดูแลสภาพแวดล้อม และดูแลสุขอนามัยนักเรียนที่พักค้างได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัยที่พึงปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth