แลกเปลี่ยนส่งเสริมสุขภาพยุค 4.0

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสาธารณสุข ครู อาจารย์ ด้านสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ยุค 4.0 สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

นายแพทย์ ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดการประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 1 เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ยุค 4.0” โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุข ครู อาจารย์ และบุคคลกรทั่วไป เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในยุค 4.0 สร้างเครือข่ายการทำงานด้านสุขภาพที่เข้มแข็ง และให้สถานบริการสาธารณสุขมีมาตรฐานงานสุขศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมมอบใบรับรองสถานบริการที่ผ่านการรับรอง 85 แห่ง นายแพทย์ภานุวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส.

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขศึกษา และระบบสุขภาพของประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนปรับพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวก เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย สามารถดูแลสุขภาพตนเองและจัดการสุขภาพชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ และส่งเสริมสถานบริการสุขภาพภาครัฐให้มีมาตรฐานสุขศึกษา ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ สถานศึกษาและชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในทุกกลุ่มวัยได้ จึงได้ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth